BASF Agricultural Solutions Danmark
kStgae1 alternative tekst
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Korn

I Danmark dyrkes der ca. 825.000 ha vinterkorn og 625.000 ha vårkorn. Vinterhvede er den største afgrøde med godt 600.000 ha, som primært anvendes til foder, eksport og brød. Der dyrkes ca. 80.000 har vinterbyg, 110.000 ha vinterrug og 20.000 ha triticale. Vårbyg er den største korn vårafgrøde med ca. 550.000 ha, som primært anvendes til foder og maltbyg. Der dyrkes ca. 60.000 ha havre og 20.000 ha vårhvede.

Byg

Byg

Vårbyg er de næststørste kornafgrøde i Danmark med 500 - 550.000 ha. Vårbyg anvendes hovedsageligt til følgende formål; bruges primært til • produktion af foderkorn • produktion af maltbyg Den største mængde vårbyg anvendes til foderkorn. Forudsætningen for at byggen kan anvendes som maltbyg er, at der er sået en anerkendt maltbygsort og at kravene til kvalitet kan overholdes. Vårbyg anvendes ofte som dæksæd for udlæg for en række forskellige frøafgrøder Vinterbyg anvendes primært til foder, og er en afgrøde der er med til at sprede høsten, da det er tidligt modent. Vinterbyg er på grund af tidligheden ideel som forfrugt for vinterraps.

Lær mere
Havre

Havre

Der dyrkes ca. 60.000 ha, og havre anvendes til formål: • foderkorn • grynhavre Grynhavre skal være af en god gylden kvalitet. Havre anvendes ofte som dæksæd for udlæg for en række forskellige frøafgrøder

Lær mere
Hvede

Hvede

Vinterhvede er arealmæssigt den vigtigste afgrøde i Danmark, med ca. 600 – 625.000 ha. Vinterhvede udgør dermed over 40 pct. af det samlede danske kornareal og ca. 25 pct. af det samlede landbrugsareal. Udbyttet ligger typisk imellem 75 – 110 hkg/ha. Vinterhvede anvendes til primært tre formål: • Foder • Eksport • Brødhvede Den største del af vinterhveden anvendes til foder, og en mindre del anvendes til brød og kiksfremstilling. Dyrkningsstrategien for vinterhvede til eksport er ikke væsentligt forskellig fra dyrkningen af foderhvede. Dog stiller hvede til eksport normalt krav om højere proteinindhold, ligesom firmaerne ofte foretrækker bestemte sorter. Septoria er den mest tabsgivende svampesygdom i hvede, men også rustsygdomme er meget alvorlige sygdomme i hveden. Vårhvede er i Danmark en mindre afgrøde med årligt 15 – 20.000 ha.

Lær mere
Rug

Rug

Der dyrkes i Danmark 100 - 110.000 ha med vinterrug. Vinterrug anvendes primært til • Brødrug • foderrug Vinterrug er generelt en meget dyrkningssikker afgrøde, pga. gode overvintringsegenskaber og en nøjsomme natur. Produktion at brødrug er dyrkningen mere usikker end foderrug, da dårligt vejr ved modning kan få faldtallet til at falde, og dermed gøre kornet uegnet til brød. Brødrug skal høstes tidligt, mens det stadig kan bruges til brød.

Lær mere
Vinter-triticale

Vinter-triticale

Triticale anvendes normalt til foderkorn. Arealet med triticale udgør ca. 20.000 ha. Triticale kan anvendes på samme måde som hvede til fodring af slagtesvin.

Lær mere
Top