BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Tilmelding til nyhedsbrev

Udnyt vores gratis service og hold dig opdateret.

Vi informerer dig jævnligt om aktuelle emner når du er tilmeldt og det er helt gratis.

Husk venligst: Klik på linket i bekræftelses-e-mailen, når du har indtastet dine oplysninger!

Personlig data

Da vores nyhedsbrev indeholder lokale informationer, behøver vi dit postnummer og by.

Information med post:

Samtykke til direkte mobilopkald og SMS

Jeg vil gerne modtage oplysninger om:

Regionale råd BASF’s nyhedsbrev i aktuelle perioder.
Markvandringer og møder:

Markvandringer og møder

Produkter & services: Produktinformation
Agro Mark Nyt:

Nyheder direkte fra marken

BASF Agro nyheder

Nyheder

Pressemeddelelser

BASF´s officielle pressemeddelelser

Bæredygtighed:

Tips, råd, viden og produkter som kan hjælpe med bæredygtigheden

Information om beskæftigelse

Information om databeskyttelse til BASF's kunder, interessenter og forhandlere.

Spørgsmålet om databeskyttelse er meget højt prioriteret hos BASF (i det følgende benævnt “vi” eller “os”). Det omfatter naturligvis også at sikre en høj grad af gennemsigtighed. For at sikre denne gennemsigtighed indeholder det følgende dokument information om, hvordan vi behandler personlige oplysninger vedrørende vores kunders, interessenters eller forhandleres kontaktpersoner (i det følgende benævnt „vores kontaktpersoner“). Vi behandler selvfølgelig altid personlige oplysninger i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandling af personlige oplysninger, og hvem er databeskyttelsesrådgiver?

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45

1560 København V

Danmark

Vores kontaktperson i forhold til databeskyttelse, Vibeke Christensen, Human Resources, kan kontaktes på

Telefonnummer: +45 40706055

E-mail: vibeke.christensen@basf.com

Postadresse: Kalvebod Brygge 45, 1560 København V

Hvilke kategorier af oplysninger anvender vi, og hvor stammer de fra?

Vi behandler følgende kategorier af personlige oplysninger:

Informationer vedrørende vores kontaktpersoner (for- og efternavn; adresse og telefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer og e-mailadresse.)

Andre informationer, nødvendige for gennemførelse af kontraktuelle forhold og projekter med vores kunder og forhandlere. (f.eks. betalingsoplysninger og ordrespecifikationer m.v.)

Andre informationer, nødvendige for at behandle henvendelser fra vores kontaktpersoner eller entydigt identificere vores kontaktpersoner i vores systemer.

Vi indhenter personlige oplysninger vedrørende vores kontaktpersoner direkte fra vores kontaktpersoner, fra vores kunder eller forhandlere i forbindelse med kontraktuelle forhold.

Vi behandler desuden personlige oplysninger, som vi, på passende vis, har indhentet fra offentlige kilder.

Med hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag behandles oplysninger?

Vi behandler vores kontaktpersoners personlige oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) samt anden relevant dansk lovgivning.

Behandling af oplysninger tjener følgende formål:

Kommunikation med vores kontaktpersoner om produkter, tjenester og projekter.

( f.eks. regelmæssig udsendelse af informationer og nyhedsbreve).

Behandling af henvendelser fra vores kontaktpersoner, kunder, forhandlere og øvrige interessenter.

Planlægning, udførelse og administration i forbindelse med vores kontraktuelle forhold til vores kontaktpersoner, kunder, forhandlere og øvrige interessenter, (f.eks. i form af ordrebehandling, bogholderi, effektuering af leverancer og organisering af transport.)

Gennemførelse af kundeundersøgelser, markedsføringskampagner, markedsanalyser, lotterier, konkurrencer eller lignende aktiviteter og events.

Opretholdelse og beskyttelse af vores produkters og tjenesters sikkerhed såvel som vores hjemmesiders sikkerhed og funktionalitet. Forebyggelse og registrering af sikkerhedsrisici, ulovlige aktiviteter eller andre kriminelle eller ondsindede handlinger.

Opretholdelse og beskyttelse af sikkerheden på vores lokaliteter. (f.eks. i form af adgangskontrol og udstedelse af midlertidige adgangstilladelser.)

Overholdelse af juridiske krav (f.eks. overholdelse af skattemæssige eller kommercielle forpligtelser, forebyggelse af hvidvaskning og økonomisk kriminalitet.)

Løsning af tvister og søgsmål, fremsættelse, brug af eller forsvar mod retskrav eller sagsanlæg samt håndhævelse af indgåede kontrakter.

Behandling af ovenstående kategorier af oplysninger er nødvendig for at opfylde disse formål.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er det juridiske grundlag for behandling af oplysningerne, artikel 6, stk. 1, nr. (b) og (f) i EU's databeskyttelsesforordning.

Herudover får vi udtrykkelig tilladelse fra vores kontaktpersoner til at indhente personlige oplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, nr. a i EU's databeskyttelsesforordning.

Hvis vi ønsker at behandle personlige oplysninger vedrørende vores kontaktpersoner med et hvilket som helst andet end ovenstående formål for øje, vil vi informere vores kontaktpersoner herom inden en sådan behandling påbegyndes.

Hvem overføres personlige oplysninger til?

Inden for vores selskab vil kun personer og instanser, som har brug for vores kontaktpersoners personlige oplysninger for at kunne opfylde ovenstående formål, få adgang til sådanne oplysninger.

Inden for vores koncern udleveres vores kontaktpersoners personlige oplysninger til specifikke selskaber i koncernen, hvis disse, fra centralt hold, udfører væsentlige opgaver for associerede selskaber i koncernen eller udfører funktioner på tværs af selskaber på basis af organisationsstrukturen, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

Vi kan overføre vores kontaktpersoners personlige oplysninger til tilsynsmyndigheder, domstole eller advokatkontorer, i det omfang det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning eller udnytte, håndhæve eller forsvare juridiske rettigheder, for så vidt det er tilladt i henhold til lovgivningen.

Vi samarbejder også med tjenesteudbydere om at opfylde ovenstående formål. Disse tjenesteudbydere behandler vores kontaktpersoners personlige oplysninger på vegne af os og udelukkende i henhold til vores instruktioner. De er kontraktuelt forpligtet til at overholde relevante bestemmelser om databeskyttelse.

I enkelte tilfælde afgiver vi personlige oplysninger til tjenesteudbydere eller koncernselskaber uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“tredjepartslande”), hvor gældende lovgivning ikke garanterer et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse. I sådanne tilfælde træffer vi passende foranstaltninger til at beskytte vores kontaktpersoners personlige oplysninger og sikre et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse. Derfor afgiver vi kun vores kontaktpersoners personlige oplysninger til modtagere uden for vores koncernselskaber, der befinder sig i et tredjepartsland, hvis sådanne modtagere har aftalt EU's standardkontraktbestemmelser med os, eller hvis sådanne modtagere har implementeret bindende selskabsregler.

Yderligere informationer såvel som et eksemplar af de trufne foranstaltninger kan fås hos de ovenfor anførte kontakter.

Hvor længe opbevarer vi vores kontaktpersoners personlige oplysninger?

Medmindre andet udtrykkeligt er anført (f.eks. i en særlig samtykkeformular), sletter eller blokerer vi for vores kontaktpersoners personlige oplysninger, så snart der ikke længere er behov for dem til ovenstående formål, medmindre sletning eller blokering ville være i strid med vores juridiske forpligtelser til at levere og bevare data (f.eks. tidsfrister for opbevaring som foreskrevet erhvervs- eller skatteretligt).

Hvilke former for databeskyttelsesret kan gøres gældende af involverede parter?

Vores kontaktpersoner kan anmode om information om de personlige oplysninger, vi opbevarer og behandler vedrørende vedkommende på ovenstående adresse. Desuden kan vores kontaktpersoner under særlige omstændigheder kræve, at de personlige oplysninger om vedkommende bliver rettet eller slettet. De kan også være berettiget til en begrænsning i behandlingen af personlige oplysninger, ligesom de kan være berettiget til, at de oplysninger de har afgivet, videregives i et struktureret, alment kendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse

Hvis behandlingen er baseret på et samtykke, har vores kontaktpersoner til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personlige oplysninger vedrørende vedkommende. Hvis vi behandler vores kontaktpersoners personlige oplysninger med det formål at beskytte vores retmæssige interesser, kan vores kontaktpersoner til hver en tid gøre indsigelse mod behandlingen, hvis det er begrundet i deres specifikke situation. I tilfælde af en indsigelse vil vi ophøre med at behandle den respektive persons personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise tungtvejende grunde, der har forrang frem for vores kontaktpersoners interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller bevise, at formålet med behandlingen er fremsættelse af, udnyttelse af eller forsvar for juridiske krav eller sagsanlæg.

Hvortil kan klager indsendes?

Uanset ethvert andet forvaltningsretligt eller retsligt retsmiddel er vores kontaktpersoner berettiget til at indgive en klage til den tilsynsførende myndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor vedkommende er bosat, eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted, hvis vores kontaktpersoner mener, at behandlingen af personlige oplysninger vedrørende vedkommende overtræder EU's databeskyttelsesforordning.

Den tilsynsførende myndighed, hvortil klagen indsendes, skal underrette appellanten om situationen og resultatet af klagen, herunder om muligheden for at anvende et retsmiddel i henhold til artikel 78 i EU's databeskyttelsesforordning.

Efter din tilmelding modtager du en email med et bekræftigelseslink du skal klikke på.

* Disse felter skal udfyldes

Top