BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Vizura® - Nitrifikationshæmmer til naturgødning

Nitrifikationshæmmer Vizura® - anvendes sammen med gylle.

Jordens ammonium-kvælstof omdannes, afhængigt af temperatur, jordfugtighed og jordbundsforhold, hurtigt til nitrat i jord. Ved at tilsætte Vizura® forsinkes proces så omdannelsen sker langsommere.

Kan anvendes i alle afgrøder.

Fordele

• Stabiliserer gyllen som ammonium-N i jorden

• Mindre kvælstof-tab ved udvaskning af nitrat

• Højere udnyttelse af kvælstof

• Forlænger frigivelse af kvælstof (Slow Release)

• Tidligere udbringning af gylle!

• Højere udbytte og mere kvalitet

• Mindre udledning af lattergas til atmosfæren

Detaljer

Navn Vizura
Formel Midlet er et emulgerbart koncentrat.
Ingredienser Dimethylpyrazole, Fosforsyre

Dimethomorph er lokal systemisk med god forebyggende effekt og påvirker cellevægsdannelsen i svampen. Cellevæggene misdannes og går til grunde og alle stadier i svampens livscyklus, hvor der sker celledelinger, påvirkes af dimethomorph.

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).

Cabrio Duo kan blandes med Focus Ultra, Fastac 50, Dithane NT og Amistar. Hvor der blandes med faste formuleringer tilsættes Cabrio Duo til sidst.

Kartofler

Advarselsmærker

  • GHS-08
  • GHS-05
Navn Vizura
Formel Midlet er et emulgerbart koncentrat.
Ingredienser Dimethylpyrazole, Fosforsyre

Dimethomorph er lokal systemisk med god forebyggende effekt og påvirker cellevægsdannelsen i svampen. Cellevæggene misdannes og går til grunde og alle stadier i svampens livscyklus, hvor der sker celledelinger, påvirkes af dimethomorph.

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).

Cabrio Duo kan blandes med Focus Ultra, Fastac 50, Dithane NT og Amistar. Hvor der blandes med faste formuleringer tilsættes Cabrio Duo til sidst.

  • GHS-08
  • GHS-05
Etikette Vizura_Etikette
Sikkerhedsblad Vizura_SDS
Marketingmaterialer Vizura Flyer 2020
Downloads Artikel i Effektiv Landbrug Værnemidler

Værktøj

Hvorfor Vizura?

Forsøg og forsøgsresultater

TABEL 35. Svinegylle med nitrifikationshæmmer og svovlsyre til vinterhvede. (N24)

Se mere om forsøgene bag tabel 35 på side 236 i Seges publikationen " Oversigt over landbrugsforsøg 2017. (Se hele publikationen her)

VinterhvedeKg NH4-N i
gylle pr.ha
Kg N i handels-gødning pr. haKar. for
lejesæd ved
høst1)
Procent
råprotein i
tørstof
Udbytte, kg
N i kerne
pr. ha
Udb. og
merudb.,
hkg kerne
pr. ha
Udb. og
merudb.,
hkg kerne
pr. ha
  Medio marts6. april     
2017. 2 forsøg
1. Ingen N 0008,26250,8 
2. 50 + 50 kg N i handelsgødn.  505008,210333,6 
3. 50 + 100 kg N i handelsgødn.  5010008,711941,1 
4. 50 + 150 kg N i handelsgødn.  5015009,713844,3 
5. Slangeudlagt gylle11950 09,112239,790,5
6. Slangeudlagt gylle + 2 l Vizura11950 08,912341,11,4
7. Slangeudlagt forsuret gylle12350 09,113146;096,8
8. Slangeudlagt forsuret gylle + 2 l Vizura12350 09,313647,81,8
LSD     6,77,8 
LSD 5-8      5,6 5,1
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje
Gylledata og værditalUdbragt
mængde,
ton pr. ha
Dosering,
kg NH4-N
pr. ha
Tørstof, pctTotal N, kg
pr. ton
NH4-N, kg
pr. ton
NH4-N, pct.
af total-N
pHVærdital
5. Slangeudlagt gylle41,71192,83,82,9757,471
6. Slangeudlagt gylle + 2 l Vizura41,71192,83,82,9757,471
7. Slangeudlagt forsuret gylle41,71232,94,03,0755,881
8. Slangeudlagt forsuret gylle + 2 l Vizura41,71232,94,03,0755,988

Vizura doseringsudstyr

DosiMax og DosiStar

Med doseringsudstyret DosiMax og DosiStar til Vizura® kan du nemt og sikkert dosere Vizura nitrifikationshæmmer til gylle.

DosiMax og DosiStar kan monteres på fabriksnye gyllevogne eller eftermonteres på både nye og brugte vogne.

Samson er eneforhandler af DosiMax og DosiStar i Danmark. Der findes to versioner af doseringsudstyret:

Læs mere her

Vizura doseringsberegner

Vizura® doseringsberegner

Vizura® doseringsberegner

Beregn dit forbrug per læs.

Top