BASF Agricultural Solutions Danmark

Vizura®

Få mere ud af din naturgødning

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Vizura® - Få mere ud af din naturgødning

Vizura er en nitrifikationsinhibitor til gylle i alle afgrøder.​

Jordens ammonium-kvælstof omdannes, afhængigt af temperatur, jordfugtighed og jordbundsforhold, hurtigt til nitrat i jord. Ved at tilsætte Vizura® forsinkes proces så omdannelsen sker langsommere.

Fordele

 • Øger udnyttelsen af gyllens kvælstof​
 • Begrænser udvaskningen​
 • Sikrer tilgang til bundet fosfor​
 • Mindsker klimabelastningen med ca ½ ton CO2eq pr ha.

Detaljer

Navn Vizura
Formel Midlet er et emulgerbart koncentrat (EC)
Ingredienser Dimethylpyrazole, Fosforsyre
Vizura forsinker den mikrobielle omdannelse af ammonium til nitrat

Dimethomorph er lokal systemisk med god forebyggende effekt og påvirker cellevægsdannelsen i svampen. Cellevæggene misdannes og går til grunde og alle stadier i svampens livscyklus, hvor der sker celledelinger, påvirkes af dimethomorph

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).​
Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).​

Kartofler

Advarselsmærker

 • GHS-08
 • GHS-05
Navn Vizura
Formel Midlet er et emulgerbart koncentrat (EC)
Ingredienser Dimethylpyrazole, Fosforsyre
Vizura forsinker den mikrobielle omdannelse af ammonium til nitrat

Dimethomorph er lokal systemisk med god forebyggende effekt og påvirker cellevægsdannelsen i svampen. Cellevæggene misdannes og går til grunde og alle stadier i svampens livscyklus, hvor der sker celledelinger, påvirkes af dimethomorph

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).​
Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).​
 • GHS-08
 • GHS-05

Hvorfor Vizura?

Nitrifikationshæmmer til naturgødning i alle afgrøder.

 • Øger udnyttelsen af gyllens kvælstof​
 • Begrænser udvaskningen​
 • Sikrer tilgang til bundet fosfor​
 • Mindsker klimabelastningen med ca ½ ton CO2eq pr ha

Udforsk Vizura

Hvad kan nitrifikationshæmmere?

Se videoen her fra SEGES > https://www.seges.tv/video/58337815/hvad-kan-nitrifikationshaemmere

Facts om kvælstof

 • Planter optager både ammonium- og nitratkvælstof til vækst
 • I gylle forekommer kvælstoffet primært på ammoniumform
 • Ammoniumkvælstof bindes og tilbageholdes i jorden
 • Jordbakterier starter omdannelsen af ammoniumkvælstof til nitrat ved temp. over 5 grader
 • Nitratkvælstof findes opløst i jordvæsken og kan udvaskes
 • Udvaskning er størst på JB 1-3
 • Planter optager ikke meget kvælstof i vækstens første 3-5 uger
 • Er kvælstoffet ikke bundet som ammonium i jorden, vil en del af kvælstoffet på især lettere jorde kunne være udvasket, når planterne vokser og behovet for kvælstof stiger.

Det sker i jorden, når gyllen er spredt på marken

Kvælstoffet i gylle findes primært som ammonium-kvælstof. I jorden omdanner jordbakterier (nitrifikationsbakterier) ammoniumkvælstof til nitrat. En proces der accelerer med stigende jordtemperatur. Ammonium bindes til jordpartikler, og udvaskes ikke, mens nitrat findes opløst i jordvæsken, og udvaskes let.

Syre tilsætning reducerer fordampningen af kvælstof fra gyllen. I jorden foregår naturligt en omdannelse af kvælstof fra ammonium til nitrat, med stor risiko for udvaskning sammen med afdræningen af jorden i foråret. Kvælstof som ikke kommer afgrøderne til gavn.

Vizura forsinker omdannelsen fra ammonium- til nitratkvælstof (nitrifikation), der sker i jorden. Det bevirker, at der er mere kvælstof til rådighed for planterne, når de vokser og kvælstofbehovet stiger, i en periode på 4-7 uger efter udbringning af gylle. Vizura reducerer desuden lattergas fordampningen. (Omregnet til CO2eq).

Vizura® rodstimulering – effekter

Følgende undersøgelse af effekten af nitirfikationsinhibitorer er lavet på landbrugsuniversitetet Hohenheim i Stuttgart, Tyskland.

Fordele ved ammonium beserede gødninger (NH4) når der sker en forsuring af jorden omkring rodnettet, og der tilsættes en nitrifikation inhibitor.

 • Rod vækst stimulering
 • Øget optag af P, K, S, Ca, Mn, B, Zn
 • Tidlig P-booster = startgødningseffekt
 • Større udbytte potientiale og bedre kvalitet!
 • Bedre balance i jorden

Se artikel om øget fosforoptagelse ved tilsætning af Vizura

Nitrat og Sulfat er letopløselige og dominerer i jordvæsken ​og ”optager” derfor også nemt pladsen for optag via vandtransporten i planter. ​

Fosfat (P) derimod, er svært opløselig og laver nemt kompleksbinding med Jern, Aluminium og Kali (Fe, Al og K), hvorved det udfælder i jorden og ”skubbes” bag i køen i fht. optag via vandtransporten i planterne. Ved reaktionstal under 5 bliver P derfor nærmest utilgængeligt for planterne, især på sandede jorde, der naturligt indeholder meget Fe og Al, og når konkurrencen med NO3- er stor. ​

God kalkningstilstand og N tilførsel i ammoniumform (NH4+ ) fremmer ​derfor planternes optagelse af P. Dette gælder især i fremspiringsfasen,​ hvor rodnettet etableres.

Affinitet i faldende orden​

Kat-ioner+An-ioner -
H+ NO3+
NH4+SO42-
K+CI-
Ca++PO43-
Mg++MoO42-
Cu++ 
AI+++ 
Fe+++ 
S++++ 

Vizura® lokal forsuring ved rodspidsen

Når planten optager kvælstof i ammoniumform (NH4+) sker det ved ion-bytning, jf processen nederst. Dette foresager at jordvæske omkring rodspidsen bliver sur (værdien i "rhizospehere"-kolonnen og herved stiger tilgængeligheden af bl.a. fosfor (P). Ved tilsætning af Vizura styrkes denne proces yderligere og fosfortilgængeligheden mangedobles lokalt omkring rodspidserne. Dette medfører bedre fosforoptag omkring fremspiring, hvor jorden ofte er kold og fosfor normalt er svært tilgængeligt.

Facts om fosfor

I Oversigt over Landsforsøgene 2020 er følgende referat hentet.

"Tilsætning til gylle øger majsens fosforoptagelse i den tidlige del af væksten"

Ved at anvende Vizura til gyllen i det tidlige forår, forbliver en stor del af kvælstoffet i en længere periode som ammoniumkvælstof. Det gavner optagelse af fosfor.

Både nitrat og fosfor er negativt ladede ioner, som konkurrerer om optagelse i planterne. Her vil nitrat vinde, da den normalt udgør en langt større andel end fosfor, men fordi kvælstoffet fortsat er på ammonium form, vil der være mindre tilgængeligt nitrat.

Når planterne optager ammonium bliver der frigivet et brintatom, som giver en forsuring langs rødderne, der yderligere øger optagelsen af fosfor.

Vizura forbedrer, især tidligt på sæsonen optagelse af fosfor med 10-15 kg P.

Facts om CO2 - drivhusgasser

Tilsætning af Vizura til naturgødningen reducerer udslippet af N2O (lattergas) med 50 %.

Lattergas er en 300 gange mere aggressiv klimagas end CO2. De forskellige klimagasser omregnes til CO2 equivalenter/enheder (CO2eq). 1 kg lattergas svarer således til 300 kg CO2.

Eks. Ved tilførsel af 200 kg N/ha, hvor de 160 kg N er ammonium, vil 1% af den tilførte N blive tabt som N2O (lattergas). Det svarer til et tab på 1,6 kg N/ha, som ved anvendelse af Vizura reduceres til et tab på 0,8 kg N2O/ha = 240 kg CO2eq.

Et tab på 1% eller kun det halve ved brug af Vizura ses ikke i marken. Men regner man på det, svarer det til CO2 udledningen på biltur i en mellemklasse bil fra Aarhus til Barcelona i Spanien, som du sparer miljøet for.

Link til artikel I Effektivt Landbrug omkring klimabelastning

Sælg din CO2 kvote

Endnu bedre kan du sælge din besparelse og få penge for det. Mange firmaer i industrien køber CO2 certifikater, og en af de firmaer er organiserer dette er Agreena.

Se mere påhttps://agreena.com/da/carbon/

Nitrifikationhæmmere i majs

Undgå udvaskning

De største merudbytter med Vizura til gylle er opnået i rækkeafgrøder på sandjord. Kvælstoffet mellem rækkerne optages når rødderne dækker mellem rækkerne. Det kan da være delvist vasket ud hvis ikke der anvendes Vizura.

Med Vizura er der 30-100 kg/ ha kvælstof mere til rådighed i jorden. Det ses som et merudbytte, hvis afgrøden er i underskud for kvælstof. Vizura giver en øget tilgængelighed af fosfor, hvorfor gylle + Vizura virker som startgødning, og giver en bedre afgrødestart.

” – Om foråret kan vi gøre det – hvilket især er vigtigt på sandjord – at vi får gyllen ud så tæt på såning som muligt, og så tilsætter vi en nitrifikationshæmmer, som holder på kvæl- stoffet på ammoniumform, som ikke vaskes så let ud.”

Læs artikel om ”Bæredygtig dyrkning af majs”, med Landskonsulent Martin Mikkelsen, SEGES..

Forsøg med Vizura i gylle til majs

Der er gennem årene gennemført en række forsøg med tilsætning af Vizura til gylle i forskellige afgrøder. Her er der gengivet enkelte landsforsøg og undersøgelser.

Vizura og kløvergræs

Nedvisning og behandling af kløvergræs med Vizura før ompløjning til majs. Det har i 2 forsøg givet et merudbytte for nedvisning på 10.080 FE/ha (10,8 a.e. pr. ha). Behandling med Vizura har øget udbyttet yderligere med 5,5 FE/ha. Merudbyttet for Vizura er størst ved behandling i begyndelsen af marts.

Landskonsulent Martin Mikkelsen, Seges står bag seneste forsøg med majs efter kløvergræs behandlet med nitrifikationshæmmeren Vizura. Foreløbige resultater tyder på, at udbyttet i majs øges.

Læs hele konklusionen fra Oversigt over Landsforsøgene 2020 her.

Artikel i Effektivt Landbrug med Martin Mikkelsen, SEGES

Nitrifikationhæmmere i kartofler

Forsøget blev gødet med gylle med og uden nitrifikationshæmmer.

Efter gylletildelingen blev jorden harvet.

Vizura og Piadin stabiliserede NH4-N (ammonium) i jorden.

Vizura viste det bedste resultater.

Dosering

Dosering af Vizura

Dosering Vizura kan tilsættes ved hjælp af Samsons DosiMax og DosiStar anlæg på gyllevognen, i addtivtanken på SyrenN og lignende anlæg samt direkte i gylletanken i forbindelse med oprøring før 1. udkørsel.

 • Placeret: 1 ltr. Vizura / ha
 • Pløjefri: 2 ltr. Vizura / ha
 • Pløjet: 3 ltr. Vizura / ha (dybere end 20 cm).

Udstyr

Vizura kan doseres på flere måder.

 • Kan tilsættes hele gyllebeholderen
 • Doseringsudstyr DosiMax og DosiStar (Se mere på Samson Agrolize.dk)
 • Anvendelse af Syre-N anlæg eller anden syre tildelingsudstyr.

Vizura kan anvendes i alle gylletyper og til alle afgrøder. Dog er merudbytterne størst på lette jordtyper og i rækkeafgrøder med lang vækstsæson (f.eks. i majs på JB 1 -3).

Vizura kan tilsættes gyllen på flere måder.

Direkte i tanken inden udbringning. Dette kræver at man kører den samme dosering af al gyllen i hele tanken, da der skal doseres 2l/ha ved nedfældning og 3l/ha ved pløjning efter udbringning. Opbevaringsforsøg har vist, at Vizura kan holde effekten i op til 3 måneder i gylletanken, og er jævnt fordelt ved almindelig omrøring af tanken før udkørsel. Det kan fint tilsættes før eller efter tilsætning af svovlsyre, med god omrøring mellem tilsætningerne.

Med doseringsudstyr som f.eks. DosiStar og Dosismax (billedet th), der begge kan påmonteres gyllevognen og forhandles af Samson. DosiStar er intergreret i Samsons terminaler til gyllevogne, mens Dosimax er en ”byg selv” løsning. Vizura kan også doseres med additivtanken i SyreN-anlæg eller ved opblanding i vand i en alm fronttank til svovlsyre. Bruges fronttanken i forvejen til svovlsyre skal Vizura ikke blandes op heri. ?Vizura har ikke samme forsurende effekt på gyllen som Svovlsyre. Svovlsyre er 96% koncentreret og tilsættes med 2-3 l/m3 gylle for at nedbringe pH. Vizura består bl.a. 46% fosforsyre, der er en meget svagere syre end svovlsyre, og doseres med 2 l/ha ~ 0,1l/m3. ?Deraf forskellen i forsuringsevne. Vizura kan tildeles forsuret gylle i både tank og gyllevogn. Svovlsyre og Vizura bør ikke blandes direkte sammen.

Sprøjtet ud f.eks. sammen med Roundup på efterafgrøder o. lign for at holde på kvælstoffet i dyrkningslaget. Det mest optimale er at udsprøjte Vizura så tæt på gylleudkørsel som muligt. Om foråret bevarer Vizura effekten i ca. 8 uger efter udsprøjtning, med aftagende effekt. Udsprøjtning af Vizura og Roundup i februar og udbringning af gylle i april, er derfor ikke en optimal anvendelse af Vizura.

Vizura leveres i 10 L, 50 L og 1.000 L palletanke.

Forsøg og resultater

TABEL 35. Svinegylle med nitrifikationshæmmer og svovlsyre til vinterhvede. (N24)

Se mere om forsøgene bag tabel 35 på side 236 i Seges publikationen " Oversigt over landbrugsforsøg 2017. (Se hele publikationen her)

VinterhvedeKg NH4-N i
gylle pr.ha
Kg N i handels-gødning pr. haKar. for
lejesæd ved
høst1)
Procent
råprotein i
tørstof
Udbytte, kg
N i kerne
pr. ha
Udb. og
merudb.,
hkg kerne
pr. ha
Udb. og
merudb.,
hkg kerne
pr. ha
  Medio marts6. april     
2017. 2 forsøg
1. Ingen N 0008,26250,8 
2. 50 + 50 kg N i handelsgødn.  505008,210333,6 
3. 50 + 100 kg N i handelsgødn.  5010008,711941,1 
4. 50 + 150 kg N i handelsgødn.  5015009,713844,3 
5. Slangeudlagt gylle11950 09,112239,790,5
6. Slangeudlagt gylle + 2 l Vizura11950 08,912341,11,4
7. Slangeudlagt forsuret gylle12350 09,113146;096,8
8. Slangeudlagt forsuret gylle + 2 l Vizura12350 09,313647,81,8
LSD     6,77,8 
LSD 5-8      5,6 5,1
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje
Gylledata og værditalUdbragt
mængde,
ton pr. ha
Dosering,
kg NH4-N
pr. ha
Tørstof, pctTotal N, kg
pr. ton
NH4-N, kg
pr. ton
NH4-N, pct.
af total-N
pHVærdital
5. Slangeudlagt gylle41,71192,83,82,9757,471
6. Slangeudlagt gylle + 2 l Vizura41,71192,83,82,9757,471
7. Slangeudlagt forsuret gylle41,71232,94,03,0755,881
8. Slangeudlagt forsuret gylle + 2 l Vizura41,71232,94,03,0755,988

Vizura doseringsberegner

Vizura® doseringsberegner

Vizura® doseringsberegner

Beregn dit forbrug per læs.

 Planteværn S1 E19: En snak om nitrifikationshæmmere, med Just Bach Andersen

Planteværn S1 E19: En snak om nitrifikationshæmmere, med Just Bach Andersen

Kender du forskellen mellem syre og nitrifikationshæmmere? De to ting er ikke de samme og kan med fordel bruges sammen, hør Just fortælle om forsøg med Vizura og hvilke fordele du har af at bruge Vizura i din gylle.

Top