Caryx® - Vækstregulering til vinterraps

Vækstreguleringsmiddel til anvendelse i vinterraps efterår eller tidlig forår. Ved anvendelse i efteråret bremses væksten, hvorved rapsens vækstpunkt bliver så tæt på jordoverfladen som muligt.

Caryx® - Vækstregulering til vinterraps

Vækstreguleringsmiddel til anvendelse i vinterraps efterår eller tidlig forår. Ved anvendelse i efteråret bremses væksten, hvorved rapsens vækstpunkt bliver så tæt på jordoverfladen som muligt.


Fordele

 • Effektiv vækstregulering i raps
 • Reducere plantehøjden og giver mere ensartet afgrøde
 • Minimerer lejesæd og øger høst kapaciteten
 • Flere og kraftigere sideskud
 • Bedre lysinstråling til blade og skulper

Anvendelser

Generel information

Navn Caryx
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 210 g/l Mepiquat-clorid, 30 g/l Metconazol

Virkning

Aktivstofferne i Caryx Mepiquat-chlorid og Metconazol supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og både Mepiquat-chlorid såvel som Metconazol fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Blandbarhed

Caryx kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Se Middeldatabasen
Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,7 L + 0,7 L BBCH 13-20 / BBCH 21-59. Delt behandling efterår og forår. -

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-07
 • GHS-05

Generel information

Navn Caryx
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 210 g/l Mepiquat-clorid, 30 g/l Metconazol

Virkning

Aktivstofferne i Caryx Mepiquat-chlorid og Metconazol supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og både Mepiquat-chlorid såvel som Metconazol fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Blandbarhed

Caryx kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Se Middeldatabasen
Back
Vinterraps - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,7 L + 0,7 L
Anvendelsestidspunkt
BBCH 13-20 / BBCH 21-59. Delt behandling efterår og forår.
Antal behandlinger
-

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-07
 • GHS-05

Hvorfor Caryx?

Caryx® kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår.

Henning Madsen og Jakob Skodborg Jensen er i rapsmarken, hvor de viser og forklarer hvorfor, der er behov for en Caryxbehandling i de rapssorter, vi dyrker nu. Jakob forklarer om strategien ved en vækstregulering, og de fordele du kan opnå ved at gøre det.

Brug Caryx® om foråret. Undgå lejesæd. Undgå tab

Caryx® - Undgå lejesæd. Undgå tab.

Forårsanvendelse sikrer mod lejesæd og forbedrer lysindstrålingen på skulperne som giver mere frø og et højere udbytte.

 • Mest effektive vækstregulator I vinterrap
 • Mere frø​
 • Lettere høst​
 • Stærkere stængel
 • Kraftigere rodvækst

Fordele ved vækstregulering med Caryx®

En vinterraps uden lejesæd og med optimal lysindstråling til skulperne er af afgørende betydning for et undgå splid og sikre et godt udbytte i vinterraps. Vækstregulering er specielt vigtig I kraftigere afgrøder og hvor der forventes et højt højtudbytte potentiale.

Nye hybridsorter med større plantehøjde

De nye vinterrapssorter der dyrkes i Danmark, har et betydeligt højere udbyttepotentiale end sorter vi tidligere har dyrket. Med det højere udbyttepotentiale følger en kraftigere afgrøde med større plantehøjde og biomasse.

Lejesæd i forskellige grader og betydning

Den kraftigere vækst i de nye vinterrapssorter, øger risikoen for lejesæd i forskelligere grader. Tabet fra lejesæd er ikke kun spild af frø ved høst, men også på grund af utilstrækkelig lysindstråling til skulperne, hvor færre frø udvikles. Derfor vil en kraftig rapsafgrøde der hælder let også oftest skuffe til høst. Selv let lejesæd hvor afgrøden kun hælder let (22,5 grader) kan koste mere end 1.300 kr./hektar i tabt udbytte. Er der tale om decideret lejesæd hvor afgrøder ligger hen af jorden kan tabet være op imod og mere end 6.000 kr/hektar.

Se ADAS lejesædsberegner der ligger til grund for udbytte tab anført i annoncen. (Engelsk)

Med Caryx er landmanden i kontrol over de nye kraftigere og højtydende vinterrapssorter.

Vækstregulering udføres forbyggende

Vækstregulering med Caryx udføres når rapsen målt fra jordoverflade til toppen af øverste knop er 20-30 cm. Afgørende for en god effekt er at rapsen er i vækst. Det vil sige gerne en dagtemperaturer på minimum 8-10 grader C og ingen betydende nattefrost, let morgenfrost er dog uden betydning

Mere frø

Caryx ændrer hormonbalancen i plante. Det resulterer i en mindre strækning af hoveskuddet, flere sideskud og en kraftigere udvikling af rodnettet. Når rapsen giver plads udvikling af sideskuddene, forbedres lysindstrålingen til skulperne og flere frø udvikles. Grundet en stærkere stængel af Caryx behandlingen bæres dette højere udbytte også hjem til høst.

Ensartet afgrøde uden spild

Caryx sikrer en mere ensartet afgrøde som er lettere at høste. Udover en lettere høst giver et jævnt flow ved tærskning også et mindre spild fra mejetærskeren.

Tidspunkt og dosering

Caryx anvendes med 0,5-0,7 liter/hektar når rapsen målt fra jordoverflade til toppen af øverste knop er 20-30 cm. Afgørende for en god effekt er at rapsen er i vækst. Det vil sige gerne en dagtemp på minimum 8-10 grader C og ingen betydende nattefrost, let morgenfrost er dog uden betydning Indtast dine egne tal i lejesædsberegneren fra ADAS og se hvor stort et udbyttetab du kan forvente:

Effekten af en Caryx behandling i en vinterrapsmark i Aars

Caryx - Perfekt styring af væksten i din raps

Kompakte korte rapsplanter med lavt vækstpunkt er mindre udsatte for vind- og frostskader. En Caryx behandlet vinterraps afgrøde vil herved have bedre mulighed for at overleve ugunstige vejrforhold i løbet af vinteren.

Ved anvendelse af Caryx i det tidlige forår reduceres højden og hermed tendensen til lejesæd, og risikoen for lejesæd og spild mindskes under besværlige høstforhold. Caryx øger ligeledes antallet af frøbærende sideskud.

En god etablering i efteråret er af afgørende betydning for et godt udbytte i vinterraps. Vækstregulering er specielt vigtig I tidligt såede afgrøder, hvor afgrøden er velforsynet med vand og næringsstoffer samt hvor der er en lang vækstperiode i efteråret.

Kraftig vækst i efteråret

Væksten i efteråret afhænger ikke kun af tidlig såning og høje temperaturer. De nye vinterrapssorter der er sået med kun få planter pr m2, vokser typisk kraftigere end de sorter som vi tidligere har dyrket.

Den kraftigere vækst i de nye vinterrapssorter, giver landmændene en større fleksibilitet med hensyn til sådato og sen såning med et godt resultat. Men med en tidlig-normal såning af disser kraftigt voksende sorter risikerer man i langt højere grad en begyndende strækning af vækstpunktet inden vinteren.

Med Caryx er landmanden nu i kontrol, selvom der dyrkes en af de nye hurtigt voksende sorter.

Færre kulde- og frostskader

Caryx er ikke temperatur afhængig og virker på alle udviklingstrin. For at beskytte rapsen optimal før vinteren, så den ikke begynder en strækning af vækstpunktet, anbefales det at anvende Caryx på 4-6 bladsstadiet.

Caryx ændrer hormonbalancen i plante. Det resulterer i en mindre strækning af toppen og en kraftigere udvikling af rodnettet.

Når rapsen ikke strækker vækstpunktet, er den bedre beskyttet mod frost- og kuldeskader, skiftende temperaturer og vind. Rodhalsen bliver kraftigere og planten bliver mere kompakt hvor bladene ligger mere fladt langs jorden.

Øget rodvækst

Når væksten i hovedskuddet hæmmes, sker der en øget vækst af rodsystemet med opbygning af næringsstof reserver.

Behandlede planter bliver typisk mere mørkegrønne, både på grund af en øget optagelse af kvælstof ned det større rodnet, men også som følge af en koncentration af klorofylet i bladene.

Et stort og dybt rodnet = god vand- og næringsforsyning.

Caryx forbereder ligeledes vinterrapsen til en tidlig vækststart i foråret, hvor den er klar til at gro, så snart forholdene er til det.

Hvornår vækstregulering?

Såtid og graddage er en god indikator for vækstreguleringsbehovet.

For at rapsen har de bedste betingelser til at komme gennem vinteren, skal rapsen helst opnå 500 graddage fra såning og indtil 1. november. Men det er også ved 500 graddage, at rapsen typisk vil påbegynde strækningsvæksten. Er rapsen sået 1. august, vil den f.eks. ved Odense opnå 500 graddage allerede 31. august, og der vil være behov for vækstregulering.

Indtast dine egne tal i graddageberegneren på landbrugsinfo.dk og se om din raps har behov for en vækstregulering.

https://www.landbrugsinfo.dk/public/d/2/c/plante_graddageberegner

Top