BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Cabrio Duo

Svampemidler

Nitrifikationshæmmer Vizura®

Nitrifikationshæmmer til anvendelse sammen med gylle

Jordens ammonium-kvælstof omdannes, afhængigt af temperatur, jordfugtighed og jordbundsforhold, hurtigt til nitrat i jord. Ved at tilsætte Vizura® forsinkes proces så omdannelsen sker langsommere.

Kan anvendes i alle afgrøder.

Fordele

• Stabiliserer gyllen som ammonium-N i jorden

• Mindre kvælstof-tab ved udvaskning af nitrat

• Højere udnyttelse af kvælstof

• Forlænger frigivelse af kvælstof (Slow Release)

• Tidligere udbringning af gylle!

• Højere udbytte og mere kvalitet

• Mindre udledning af lattergas til atmosfæren

Vizura doseringsudstyr

DosiMax og DosiStar

Med doseringsudstyret DosiMax og DosiStar til Vizura® kan du nemt og sikkert dosere Vizura nitrifikationshæmmer til gylle.

DosiMax og DosiStar kan monteres på fabriksnye gyllevogne eller eftermonteres på både nye og brugte vogne.

Samson er eneforhandler af DosiMax og DosiStar i Danmark. Der findes to versioner af doseringsudstyret:

Læs mere her

Vizura doseringsberegner

General information

Navn Cabrio Duo
Formel Midlet er et emulgerbart koncentrat.
Ingredienser Pyrazole, Dimethyl-phosphate
Etikette 2017_06_Vizura_DK
Sikkerhedsblad VIZURA-SDS-DK
Marketingmaterialer Vizura Flyer 2020

Dimethomorph er lokal systemisk med god forebyggende effekt og påvirker cellevægsdannelsen i svampen. Cellevæggene misdannes og går til grunde og alle stadier i svampens livscyklus, hvor der sker celledelinger, påvirkes af dimethomorph.

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).

Cabrio Duo kan blandes med Focus Ultra, Fastac 50, Dithane NT og Amistar. Hvor der blandes med faste formuleringer tilsættes Cabrio Duo til sidst.

  • GHS-05
  • GHS-08
Top