BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Vizura

Nitrifikationshæmmer Vizura®

Nitrifikationshæmmer til anvendelse sammen med gylle

Jordens ammonium-kvælstof omdannes, afhængigt af temperatur, jordfugtighed og jordbundsforhold, hurtigt til nitrat i jord. Ved at tilsætte Vizura® forsinkes proces så omdannelsen sker langsommere.

Kan anvendes i alle afgrøder.

Fordele

• Stabiliserer gyllen som ammonium-N i jorden

• Mindre kvælstof-tab ved udvaskning af nitrat

• Højere udnyttelse af kvælstof

• Forlænger frigivelse af kvælstof (Slow Release)

• Tidligere udbringning af gylle!

• Højere udbytte og mere kvalitet

• Mindre udledning af lattergas til atmosfæren

Vizura doseringsudstyr

DosiMax og DosiStar

Med doseringsudstyret DosiMax og DosiStar til Vizura® kan du nemt og sikkert dosere Vizura nitrifikationshæmmer til gylle.

DosiMax og DosiStar kan monteres på fabriksnye gyllevogne eller eftermonteres på både nye og brugte vogne.

Samson er eneforhandler af DosiMax og DosiStar i Danmark. Der findes to versioner af doseringsudstyret:

Læs mere her

Vizura doseringsberegner

General information

Navn Vizura
Formel Syre
Ingredienser
Etikette 2017_06_Vizura_DK
Sikkerhedsblad VIZURA-SDS-DK

Vizura® er en kvælstof inhibitor til gylle og biogas slam, som forsinker omdannelsen af gyllens NH4 (ammonium-kvælstof) til NO3 (nitrat-kvælstof).

(Inhibitor - er et modsatte af en katalysator – dvs. et produkt som dæmper en given proces).

Brug: Blandes i gyllen, mens gyllen fyldes på gyllevognen

Top