Vizura®
Få mere ud af din naturgødning
Læs mere

Få mere ud af din naturgødning - Vizura®

Vizura er en kvælstofstabilisator der forbedrer udnyttelsen af kvælstof i gylle og biogas.

Kvælstof

Vizura® og kvælstof

Facts om kvælstof

 • Planter optager både ammonium- og nitratkvælstof til vækst
 • I gylle forekommer kvælstoffet primært på ammoniumform
 • Ammoniumkvælstof bindes og tilbageholdes i jorden
 • Jordbakterier starter omdannelsen af ammoniumkvælstof til nitrat ved temp. over 5 grader
 • Nitratkvælstof findes opløst i jordvæsken og kan udvaskes
 • Udvaskning er størst på JB 1-3
 • Planter optager ikke meget kvælstof i vækstens første 3-5 uger
 • Er kvælstoffet ikke bundet som ammonium i jorden, vil en del af kvælstoffet
  på især lettere jorde kunne være udvasket, når planterne vokser og behovet for kvælstof stiger.

Anbefales af SEGES til majs og sukkerroer på JB 1-3

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2020

Hvad gør tilsætning af henholdsvis syre og Vizura til gylle

Syretilsætning reducerer fordampningen af kvælstof fra gyllen. Kvælstof vil fortsat blive omdannet fra ammonium- til nitratkvælstof i jorden, og dermed er der fortsat stor risiko for udvaskning af nitrat, sammen med afdræning af jorden. Kvælstof som ikke kommer afgrøderne til gavn.

Vizuratilsætning forsinker nitrifikationen, hvor jordbakterier omdanner ammonium til nitrat når jordtemperaturen kommer over 5 grader. I perioden på 4-7 uger efter udbringning af gyllen, er der mere kvælstof til rådighed for planterne, når planternes kvælstofforbrug stiger. Vizura reducerer også fordampningen af lattergas.

Der er gennem årene gennemført en række forsøg med tilsætning af Vizura til gylle i forskellige afgrøder. Nedenfor er der gengivet enkelte landsforsøg og undersøgelser.

Undgå udvaskning

” – Om foråret kan vi gøre det – hvilket især er vigtigt på sandjord – at vi får gyllen ud så tæt på såning som muligt, og så tilsætter vi en nitrifikationshæmmer, som holder på kvæl- stoffet på ammoniumform, som ikke vaskes så let ud.”

Læs artikel om ”Bæredygtig dyrkning af majs”, med Landskonsulent Martin Mikkelsen, SEGES.

.

Forsøget blev gødet med gylle med og uden nitrifikationshæmmer.
Efter gylletildelingen blev jorden harvet.
Vizura og Piadin stabiliserede NH4-N (ammonium) i jorden.
Vizura viste det bedste resultater.

Hvad kan nitrifikationshæmmere – video fra Seges

Se video

Kløver

Vizura og kløvergræs

Nedvisning og behandling af kløvergræs med Vizura før ompløjning til majs. Det har i 2 forsøg givet et merudbytte for nedvisning på 10.080 FE/ha (10,8 a.e. pr. ha). Behandling med Vizura har øget udbyttet yderligere med 5,5 FE/ha. Merudbyttet for Vizura er størst ved behandling i begyndelsen af marts.

Landskonsulent Martin Mikkelsen, Seges står bag seneste forsøg med majs efter kløvergræs behandlet med nitrifikationshæmmeren Vizura. Foreløbige resultater tyder på, at udbyttet i majs øges. Foto Henriette Lemvig

Læs hele konklusionen fra Oversigt over Landsforsøgene 2020 her.

Artikel i Effektivt Landbrug med Martin Mikkelsen, SEGES

Fosfor

Facts om fosfor

I Oversigt over Landsforsøgene 2020 er følgende referat hentet.

Tilsætning til gylle øger majsens fosforoptagelse i den tidlige del af væksten

Ved at anvende Vizura til gyllen i det tidlige forår, forbliver en stor del af kvælstoffet i en længere periode som ammoniumkvælstof. Det gavner optagelse af fosfor.

Både nitrat og fosfor er negativt ladede ioner, som konkurrerer om optagelse i planterne. Her vil nitrat vinde, da den normalt udgør en langt større andel end fosfor, men fordi kvælstoffet fortsat er på ammonium form, vil der være mindre tilgængeligt nitrat.

Når planterne optager ammonium bliver der frigivet et brintatom, som giver en forsuring langs rødderne, der yderligere øger optagelsen af fosfor.

Vizura forbedrer, især tidligt på sæsonen optagelse af fosfor med 10-15 kg P.

Vizura® Rod stimulering – effekter

Følgende undersøgelse af effekten af nitirfikationsinhibitorer er lavet på landbrugsuniversitetet Hohenheim i Stuttgart, Tyskland

Fordele ved ammonium beserede gødninger (NH4) når der sker en forsuring af jorden omkring rodnettet, og der tilsættes en nitrifikation inhibitor

 • Rod vækst stimulering
 • Øget optag af P, K, S, Ca, Mn, B, Zn
 • Tidlig P-booster = startgødningseffekt
 • Større udbytte potientiale og bedre kvalitet!
 • Bedre balance i jorden

Se artikel om øget fosforoptagelse ved tilsætning af Vizura

Klima og CO2 certifikat

Facts om CO2 - drivhusgasser

Tilsætning af Vizura til naturgødningen reducerer udslippet af N2O (lattergas) med 50 %.

Lattergas er en 300 gange mere aggressiv klimagas end CO2. De forskellige klimagasser omregnes til CO2 equivalenter/enheder (CO2eq). 1 kg lattergas svarer således til 300 kg CO2.

Eks. Ved tilførsel af 200 kg N/ha, hvor de 160 kg N er ammonium, vil 1% af den tilførte N blive tabt som N2O (lattergas). Det svarer til et tab på 1,6 kg N/ha, som ved anvendelse af Vizura reduceres til et tab på 0,8 kg N2O/ha = 240 kg CO2eq.

Et tab på 1% eller kun det halve ved brug af Vizura ses ikke i marken. Men regner man på det, svarer det til CO2 udledningen på biltur i en mellemklasse bil fra Aarhus til Barcelona i Spanien, som du sparer miljøet for.

Link til artikel I Effektivt Landbrug omkring klimabelastning

Sælg din CO2 kvote

Endnu bedre kan du sælge din besparelse og få penge for det. Mange firmaer i industrien køber CO2 certifikater, og en af de firmaer er organiserer dette er Commodicarbon

Link til commodicarbon.dk

Dosering og teknik

Dosering af Vizura

Normalt anvendes

2,0 l/ha ved udlægning med slæbeslanger og nedfældning/harvning

Pløjning

3,0 l/ha ved nedpløjning dybere end 20 cm

Doseringsudstyr

Vizura kan doseres på flere måder.

 • Kan tilsættes hele gyllebeholderen
 • Doseringsudstyr DosiMax og DosiStar (Se mere på Samson Agrolize.dk)
 • Anvendelse af Syre-N anlæg eller anden syre tildelingsudstyr.

Jordens ammonium-kvælstof omdannes, afhængigt af temperatur, jordfugtighed og jordbundsforhold, hurtigt til nitrat i jord. Ved at tilsætte Vizura® forsinkes proces så omdannelsen sker langsommere.

Købe dine BASF produkter direkte igennem din lokale distributør.

Top